تربیت طفل بدون خشونت

در کنوانسیون حقوق اطفال آمده است که همه اطفال حق دارند از خانه ای امن مستفید شوند

خشونت فزیکی

هرگونه برخورد فزیکی که موجب درد شود و یا شخص را از حرکت باز دارد.

خشونت روانی

کلمات، زبان بدن، و یا استفاده از صدا برای آزار دادن، تهدید کردن و یا کنترول شخص دیگر.

خشونت غیر مستقیم

خشونت علیه اشخاص، اطفال ، و یا کلان سالانی که رابطه نزدیکی با طفل دارند.

خشونت و سوء استفاده جنسی

تمام انواع اقدامات جنسی مثل تحریک، اجبار و یا تهدید برای انجام کاری برخلاف خواسته شخص.

پیامدهای خشونت

تجربه خشونت می تواند باعث صدمات جسمی و روانی و ناهنجاری های روانی/ عاطفی شود؛ این صدمات ممکن است همیشگی باشند.

تربیت طفل

اطفال ذریعه تعریف و توصیف بهتر یاد می گیرند، و این موضوع می تواند باعث افزایش همکاری در فامیل شود.

چی قسم کمک بگیریم:

آیا ضرورت دارید با کسی صحبت کنید و یا به معلوماتی درباره چگونگی دریافت کمک ضرورت دارید؟