Valdsfri oppvekst

FNs barnekonvensjon seier at alle barn har rett på ein trygg heim.

Fysisk vald

All fysisk kontakt som er smertefull eller hindrar bevegelse.

Psykisk vald

Ord, kroppsspråk, eller stemmebruk som krenker, truar eller kontrollerer andre.

Indirekte vald

Vald mot menneske, barn eller vaksne i nær relasjon til barnet.

Seksuelle overgrep og vald

Alle former for seksualiserte handlingar som ein vert pressa, tvinga eller trua til, eller forsøkt pressa til mot sin vilje.

Konsekvensar av vald

Å oppleva vald kan resultera i skader og lidingar av både fysisk og psykisk art, og skadeverknadane kan vera langvarige.

Å oppdra barn

Barn lærer best gjennom ros og oppmuntring og det fremmar samarbeid i familien.

Korleis få hjelp

Ønskjer du nokon å snakke med eller informasjon om korleis ein kan få hjelp?