تربیت بدون خشونت کودک

در کنوانسیون حقوق کودکان آمده است که همه کودکان حق دارند از خانه ای امن بهره مند شوند.

خشونت فیزیکی

هرگونه برخورد فیزیکی که موجب درد شود و یا فرد را از حرکت باز دارد.

خشونت روانی

کلمات، زبان بدن، و یا استفاده از صدا برای اذیت کردن، تهدید کردن و یا کنترل شخص دیگر.

خشونت غیر مستقیم

خشونت علیه افراد، کودکان، و یا بزرگسالانی که رابطه نزدیکی با کودک دارند.

خشونت و سوء استفاده جنسی

تمام انواع اقدامات جنسی مانند تحریک، اجبار و یا تهدید برای انجام کاری برخلاف خواسته فرد.

پیامدهای خشونت

تجربه خشونت می تواند منجر به آسیب های جسمی و روانی و ناهنجاری های روانی/ عاطفی شود؛ این آسیب ها ممکن است دائمی باشند.

تربیت کودک

کودکان از طریق تعریف و تمجید بهتر یاد می گیرند، و این امر می تواند موجب افزایش همکاری در خانواده شود.

چگونه کمک بگیریم:

آیا نیاز دارید با کسی صحبت کنید و یا به اطلاعاتی درباره چگونگی دریافت کمک نیاز دارید؟