การเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กระบุว่า เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะพานักอาศัยในบ้านที่ปลอดภัย

ความรุนแรงทางร่างกาย

การจับต้องร่างกายซึ่งทาให้เจ็บปวดหรือบีบบังคับการเคลื่อนไหวของร่างกาย

ความรุนแรงทางจิตใจ

การใช้ถ้อยคา ภาษากาย หรือเสียงเพื่อคุกคาม ข่มขู่ หรือควบคุมบุคคลอื่น

ความรุนแรงทางอ้อม

ความรุนแรงต่อผู้คน เด็ก หรือผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเด็ก

การกระทาผิดทางเพศและความรุนแรง

ทุกรูปแบบของการกระทาเกี่ยวกับเพศ เช่น การบีบคั้นกดดัน การบังคับ หรือการข่มขู่เพื่อให้กระทาบางสิ่งที่ฝืนหรือขัดต่อความยินยอมของบุคคลหนึ่ง

ผลสืบเนื่องจากความรุนแรง

ประสบการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอันตรายต่อทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ รวมถึงภาวะผิดปกติทางอารมณ์/จิตใจ โดยอาจได้รับความเสียหายเป็นเวลายาวนาน

การอบรมเลี้ยงดูเด็ก

เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการยกย่องชื่นชมและการให้กาลังใจ และเรื่องนี้ต้องใช้ความร่วมมือภายในครอบครัว

ขอความช่วยเหลือได้อย่างไร

คุณต้องการใครสักคนหนึ่งเพื่อพูดคุย หรือว่าคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขอรับความช่วยเหลือหรือไม่