Voldsfri oppvekst

FNs barnekonvensjon seier at alle barn har rett på ein trygg heim.

Fysisk vold

All fysisk kontakt som er smertefull eller hindrer bevegelse.

Psykisk vold

Ord, kroppsspråk eller stemmebruk som krenker, truer eller kontrollerer andre.

Indirekte vold

Vold mot mennesker, barn eller voksne i nær relasjon til barnet.

Seksuelle overgrep og vold

Alle former for seksualiserte handlinger som en blir presset, tvunget eller truet til, eller forsøkt presset til mot sin vilje.

Konsekvenser av vold

Å oppleve vold kan resultere i skader og lidelser av både fysisk og psykisk art, og skadevirkningene kan være langvarige.

Å oppdra barn

Barn lærer best gjennom ros og oppmuntring og det fremmer samarbeid i familien.

Hvordan få hjelp

Ønsker du noen å snakke med eller informasjon om hvordan en kan få hjelp?